Size Uygun E-imza

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda E-imza Dönemi Başladı

  • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın uygulamaya aldığı proje kapsamında MKK üyeleri sistemlerine Nitelikli Elektronik Sertifika yüklenmiş olan akıllı kartlar üzerinden erişebilmektedir.
  • Uygulama ayrıca, Elektronik İmza Kanunun da şart koştuğu gibi, imzalanacak metnin tamamının, imzalama işlemi öncesi kullanıcı tarafından görüntülenebilmesine olanak tanımaktadır. Uygulamanın özgün özelliklerinden biri de metinlerin birden fazla kullanıcı tarafından imzalanabilmesidir.
  • 18 Aralık 1999 tarihinde 4487 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu'na eklenen 10/A maddesinde sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların özel hukuk tüzel kişiliğine haiz bir Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmesi hükme bağlanmıştır.
  • Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş; ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle kaydı tutulan sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek, üye grupları itibariyle tutulan kayıtların birbirleriyle tutarlılığını kontrol etmek üzere kurulmuştur.
  • Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi sürecinin yer aldığı kaydi sistem; sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından, bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulduğu ve bu araçlar üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde MKK'ya yapılan bildirim tarihinin esas alındığı hukuk sistemidir.

MKK'nın elektronik imza konusunda 27–11–2007 tarihinde sitesinde duyurduğu mektubu okumak için tıklayınız.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayın

Projeyle ilgili basın bültenimize ulaşmak için tıklayın

Elektronik imza başvuru formu için lütfen tıklayın.