Loading...
Online Başvuru

İpek Kağıt
İmzasız Süreçler

  • Ayşegül Tüzün
  • E-Güven İş Geliştirme Müdürü

Ayşegül Tüzün

E-Güven İş Geliştirme Müdürü

İmzasız Süreçler Projesi

Temizlik kağıdı sektörünün köklü ve saygın kuruluşu İpek Kağıt, zaman ve para tasarrufu sağlamanın yanı sıra, çevreye olan duyarlılığını iş süreçlerine yansıtmak için İmzala-Gönder ürününün kullanıldığı İmzasız Süreçler projesini hayata geçirdi. İpek Kağıt, mali işler çalışanlarının ve şirket üst düzey yöneticilerinin onayından geçen süreçlerin daha güvenli ve daha hızlı yapılması ihtiyacını hissettiği için söz konusu projeyi Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde gerçekleştirdi. Proje ile kuruluşun daha önce yazılı bankacılık talimatı ve yöneticilerin imzasını gerektiren tüm süreçler dijital ortama taşındı.

Proje sayesinde;

Talimatın hazırlanması, yöneticiler arasında dolaştırılması, bankaya iletilmesi ve arşivlenmesi süreçleri hızlandı.

Yöneticiler için toplantıların bölünmesi, onlarca talimatı imzalama gibi sorunlar ortadan kalktı.

Yöneticiler zaman ve mekan kısıtlaması olmadan mobil imzalarını kullanarak cep telefonu aracılığıyla talimatı inceleyip imzalayabilir oldu.

Bankalar eksik imzalı talimat ile işlem riskini üstlenmekten kurtuldu.

E-GÜVEN İş Geliştirme Müdürü Ayşegül Tüzün: “Mart 2012 itibariyle pazara sunduğumuz İmzala-Gönder, Eczacıbaşı Bilişim ile birlikte mevcut ve potansiyel müşterilerimizin taleplerini dikkate alarak geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizin başında geliyor. İpek Kağıt’ın özellikle bankacılık gibi önemli ve vakit alan işlemlere ait süreçlerinde zaman ve para tasarrufu sağlayan İmzala- Gönder’i tercih ediyor olması bizim için çok değerli. Üründen ölçülebilir faydalar elde ediliyor olması da ürünün günlük hayatı ne kadar kolaylaştırdığını gözler önüne seriyor.”

İpek Kağıt Mali İşler Direktörü Cem Akpınar: “Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde yer alan İpek Kağıt olarak sürdürülebilir kalkınma sağlamak açısından İmzasız Süreçler projesini çok önemsiyoruz. Bu projeyi hayata geçirmemizde maliyet, zaman tasarrufu sağlamak ve iş süreçlerini daha etkili kılmak olduğu kadar, CO2 salınımını sıfırlayarak çevrenin korunmasına katkı sağlamak istememiz de etkili oldu. Projemizin diğer kuruluşlarda evrak dolaşımı ve imza gerektiren pek çok sürecin yönetimine ilham kaynağı olacağına inanıyoruz.”

 

 

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi (“"Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.e-guven.om] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.