Loading...
Online Başvuru

Yeşil Ofis

WWF YEŞİL OFİS

Yeşil Ofis, ofislerde uygulanan bir tasarruf ve iyileştirme programıdır. WWF’in insanlığın doğal kaynaklar üzerindeki baskısını, Ekolojik Ayak İzi’ni, azaltmak için oluşturduğu stratejik yaklaşımının bir parçasıdır. Kaynak: http://www.wwf.org.tr

WWF Yeşil Ofis Nedir?

Sürdürülebilir bina olarak da bilinen yeşil binalar tasarım, inşaat ve işletmede çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, enerjiyi ve suyu daha az harcayan, kaynakları ve malzemeleri daha verimli kullanan yapılardır.

WWF Yeşil Ofis Kapsamında Neler Yaptık?

- Ofis çalışanlarının su tüketimi ile ilgili verimliliği sağlamak adına çalışmalar.- Ofis içi ısıtma ve soğutma verimliliği sağlamaya yönelik çalışmalar.
- Ofis ısı yalıtımının verimliliğini sağlamaya yönelik çalışmalar.
- Ofis içerisinde kullanılan plastik, cam ve kağıt atıkların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalar.
- Ofis içerisinde kullanılan pil, batarya ve eski teknolojik aletlerin geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalar.
- Çevreye duyarlı ve geri dönüşüme uygun malzeme kullanımı hakkında bilinçlendirme çalışmaları.
- Kağıt yerine dijital yayınların kullanılmasını teşvik etmeye yönelik çalışmalar.

WWF Yeşil Ofis Kapsamında Nasıl Tasarruf Sağladık?

*İş yapımızı Yeşil Ofisi Programı kapsamında değiştirerek, kurum içerisinde  tek yazıcı , ofis işlemlerinde atık kullanımı ile kağıt tüketimini %53, toner tüketimini %56 azalttık. 

*2015’te toplam 67.768 Kwh olan elektrik tüketimimiz çalışan sayımızın  artmasına rağmen program sonunda 60.113 Kwh’a düşürdük . 

*Yeşil Ofis” olma programı öncesinde gerçekleştirdiğimiz  ankette şirket çalışanlarımızın çevre bilincini 70,5 'den  program sonrası sağladığımız düzenli bilgilendirmeler sayesinde yüzde 90,5’e çıkardık.

*Elektrik tüketiminin azaltılması ve doğal kaynakların israf edilmemesine yönelik farkındalık oluşturmak için kış döneminde "WWF'in Kazaklı Çarşamba Uygulaması " kapsamında işe kazak giyerek geldik ve ısıtıcılarımızı açmadık.

*Kağıt, su ve elektrik israfının fazla olduğu mutfak, tuvalet gibi alanlarda çalışanlar sürekli olarak tasarruf konusunda ofis içi uyarılarla çalışanlarımızı düzenli olarak bilgilendirdik. 

*Basılı malzemelerde geri dönüşümlü çözümler kullanırken ofis içerisinde bir de kütüphane oluşturduk. “Yeşil Ofis Kütüphanesi” adı verilen ortak alanda çalışanların dergi, gazete ve kitap paylaşmasını sağladık. 

*Cam şişe su kullanımını azalttık. Ofis içerisine atık pil ve kağıt kutuları yerleştirdik. 40 günde ortalama 4,8 kg kağıt atığı, ortalama 3,5 kg cam atığı geri dönüşüme kazandırdık. 

*Ofis içerisinde tadilat gerektiren alanlarda bilinçli hareket ederek LED ışık kullandık.

*Pencere kenarlarında spot ışık kullanımından kaçındık ve klimalarımızı daha az kullanmak için ofisimize açılabilir camlar yaptırdık. 

*Ofis mobilyalarımızın modüler olmasına özen gösterdik. 

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi (“"Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.e-guven.om] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.