Loading...
Online Başvuru

Değer ve Politikalarımız

Değerlerimiz

E-GÜVEN olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar belirlediğimiz sabit ve değişmez değerlerimiz kurum kültümüzün temelini oluşturmaktadır. Belirlediğimiz bu değerler E-GÜVEN’in stratejisini vizyonumuza ve misyonumuza uygun şekilde icra etmemize yardımcı olmaktadır.

E-GÜVEN Olarak Başlıca Değerlerimiz;

Güvenilirlik: Tüm kişi ve kurumlara güvenilir hizmet sağlamak temel ilkemizdir.

Sosyal Sorumluluk: Kurum içi ve kurum dışı çalışmalar ve işbirlikleri ile başta doğanın korunmasına yönelik çalışmalar olmak üzere toplumu ve çevreyi ilgilendiren sosyal sorumluluk projelerini destekleriz.

Müşteri Odaklılık: Müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışı ile görev ve sorumluluklarımızı sürdürürüz.

Yaratıcı ve Yenilikçi Olmak: Sektörümüzde gerçekleşen gelişmeleri takip eder ve uygularız. Teknolojiyi ön planda tutan yenilikçi hizmet anlayışını belirleyerek hizmet sağlamayı hedefleriz. Sektörde öncü yeni proje ve ürünler üreterek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefleriz.

Çevreye Duyarlılık: Elektronik imzanın kullanımını ve yaygınlaşmasını sağlayarak, doğanın korunmasına yönelik çalışmaları destekleyerek ve sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirerek çevreye duyarlı bir şirket olmak temel değerlerimiz arasında yer almaktadır.

Çalışan Gelişimini Desteklemek: Topluma karşı sorumlu, ahlaki değerlere saygılı, koşulsuz müşteri memnuniyeti felsefesi ile hareket edecek çalışanlar için, çalışanlarımızın sürekli gelişimini, beceri ve teknik bilgi kazanmasını sağlamak amacı ile çalışan eğitimleri en önemli önceliklerimizdendir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

Bilgi, E-GÜVEN’nin faaliyet alanına giren işlerde en önemli varlıktır. E-GÜVEN’de bilgi varlıklarını ve kaynaklarını kullanan veya bilgi sağlayan herhangi bir kişi, bu bilgi varlıklarını korumakla yükümlüdür.

E-GÜVEN için bilgi varlıkları ve kaynakları içerisinde en kritik olanı; özenle korunması, gizliliğinin sağlanması, ihtiyaç duyulduğu anda erişilmesi, tam ve doğru olması gereken, E-GÜVEN hizmetine konu olan müşteri verileridir.

Kurumsal değerlerin gereği olarak gizliliğe önem verilir, her türlü kişisel bilginin gizliliği korunur. Bilginin sahibi istemedikçe, yetki verilmedikçe veya yasal gereklilikler oluşmadıkça bilgi paylaşılmaz.

Bilginin kullanımı, yerleşimi ve korunması ile ilgili ihtiyaçların karmaşıklığı ve çokluğu, kapsamlı ve geniş bilgi güvenliği süreçlerinin ve politikalarının tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle belirlenen talimatlar ve politikalar doğrultusunda bilgi güvenliği riskleri, bilgi varlığından sorumlu olan kişiler tarafından değerlendirilir, risklerin önceliği belirlenir ve gereken önlemler alınır.

Karar ve eylemlerde, güvenilir nesnel bilgiler ile teknolojinin tüm olanaklarının kullanılmasına önem ve öncelik verilir. Hareketler sezgilere, duygulara ya da doğru görünene göre değil; bilimsel ve teknolojik gerçeklerin ortaya koyduğu objektif esaslara göre düzenlenir. Bunu sağlamak için bilgi güvenilir kaynaklardan transfer edilir, benimsenir ve mesleki uygulamalar bu doğrultuda yapılır. Kaynaklar verimli kullanılarak teknolojiye yatırım yapılır, gelişim bu doğrultuda sürdürülür.

Bu nedenle bilgi güvenliği yönetim sisteminin planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme adımları ISO-IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına ve bu standardı destekleyen standartlara uygun olarak yürütülür.Uygun iş sürekliliği yönetimi yöntemleri ile faaliyetin devamı sağlanır.

Bu standardın gereklerine tüm çalışanlarımız ile birlikte, iş ortaklarımızın, paydaşlarımızın ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizin de uyması, BGYS eğitimleri ile ve gerekli durumlarda hizmet sözleşmeleri ile sağlanmaktadır. Yukarıda belirtilen adımlar çerçevesinde, E-GÜVEN’in müşterilerine yönelik hizmetlerinin, güvenilirliğini, sürekliliğini ve sürdürülebilir olmasını sağlamak E-GÜVEN yönetiminin sorumluluğundadır.

 

Kurumsal Belgelerimiz
Faaliyete başlama belgesi
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi 

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi (“"Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.e-guven.om] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.