Loading...
Online Başvuru

Yazılım Kütüphanesi

Hemen Teklif Al

E-İmza Yazılım Kütüphanesi Nedir?

E-GÜVEN, kurumların kendi e-imza ve mobil imza uygulamalarını geliştirebilmelerine imkan veren Yazılım Kütüphaneleri (API) sunmaktadır. E-GÜVEN'in sunduğu Yazılım Kütüphaneleri her ölçekte kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitlendirilmiştir. Bu kütüphaneler sayesinde çeşitli formatlarda imza oluşturabilen ve doğrulayabilen uygulamalar geliştirebilirsiniz.

E-İmza Yazılım Kütüphanesi'nin Faydaları

Modüler yapısı sayesinde kurum ihtiyacına uygun  modül seçilerek entegrasyonu yapılabilir.

Kurum ihtiyaçlarının artması durumunda mevcut modül üzerine yeni modüller inşa edilebilir.

Mobil imzayı desteklemesi ile elektronik imzanın yanı sıra mobil imzalama gerçekleştirmeye imkan sağlar.

Kurum uygulamalarına entegrasyon ile kurum içi uygulamalar içerisinde imzalama işlemi gerçekleştirilebilir

E-İmza Yazılım Kütüphanelerinin Özellikleri

E-İmza Yazılım Kütüphaneleri, 5070 Sayılı elektronik İmza Kanunu’na uygun, TUBİTAK tarafından TEYDEB projeleri çerçevesinde desteklenmiş ve denetlenmiş, CWA 14170/14171 ve ETSI TS 101- 733/933 ve ETSI 102 standartlarına uyumlu olarak oluşturulmuştur.

Dökümanları LTV (Long Time Validation) formatında imzalayabilir. Uzun dönem imzalama sayesinde, imzalama tarihinin üzerinden zaman geçmiş ve imzalama yapılan sertifikanın süresi dolmuş olsa bile, ek bir bilgiye ihtiyaç duymadan, imzalı doküman doğrulanabilir.

Zaman damgası hizmeti sağlamaktadır.

Mobil imzalama ve doğrulama yapabilir.

Modüler yapısı sayesinde kurum ihtiyaçlarına uygun modül seçilerek entegrasyon yapılabilir.

Kurum ihtiyaçlarının artması durumunda yeni modüller mevcut modül üzerine inşa edilebilir.

Türkiye’de kullanılan bütün akıllı kartl ve HSM modelleri ile uyumludur.

Kamu uygulamalarında ihtiyaç duyulan imza formatları ile tam uyumludur.

Turkcell, Türk Telekom, ve Vodafoe mobil imzayı desteklenmektedir. Ayrı bir entegrasyon süreci gerektirmemektedir.

Yazılım Kütüphanesinin Kullanım Alanları

Kurum içerisinde e-imzalı iletişim ve onay yapısının uygulanmasında.

Kurum ihtiyaçlarının artması durumunda mevcut modül üzerine yeni modüller inşa edilebilir.

Mobil imzayı desteklemesi ile elektronik imzanın yanı sıra mobil imzalama gerçekleştirmeye imkân sağlar.

Kurum uygulamalarına entegrasyon ile kurum içi uygulamalar içerisinde imzalama işlemi gerçekleştirilebilir.

Signtific hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki adreslerden E-GÜVEN'e ulaşabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi (“"Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.e-guven.om] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.